Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego nr 52 Zespołu Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku

 

          Przedszkole Samorządowe nr 52 Zespołu Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren przedszkola jest ogólnodostępne  w godzinach pracy przedszkola.

Placówka mieści się w piętrowym budynku, otoczonym ogrodem. 

 Budynek  jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajdują się schody i podjazd.
 Drzwi wejściowe do budynku oraz wiatrołapu są szklane umożliwiające wjazd na wózkach inwalidzkich osobom niepełnosprawnym.
 Na parterze znajdują się dwie sale, duży hol połączony z szatnią, kancelaria oraz pokój do zajęć dydaktycznych, zmywalnia, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Na piętro budynku prowadzi klatka schodowa z łamanymi schodami. Na I piętrze budynku znajdują się  cztery sale, pokój dyrektora, kuchnia, zmywalnia. Łazienki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 W budynku nie ma zamontowanych wind dla osób niepełnosprawnych, pochylni,  platform, informacji  głosowych, pętli indukcyjnych, itp.

 Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające wymagania dzieci sprawnych jak
 i dzieci z niepełnosprawnościami. Duża część placu jest pokryta trawą.

 

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego i psa przewodnika mogą przebywać na terenie przedszkola na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż.

W placówce nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub piśmie wypukłym, brak systemów udźwiękawiających.