ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA

Wrodzoną i naturalną potrzebą kdego dziecka w wieku przedszkolnym jest ruch, warunkujący rozwój fizyczny i psychiczny. Stanowi on także podstawową formę reagowania na otaczający dziecko świat dźww. Rytm, będący wyrazem ruchu w muzyce, jest podstawowym elementem dzieła muzycznego i najłatwiej trafia on do dzieci. Pomaga rozwijać koncentrację uwagi, pobudza aktywność, kształtuje szybką orientację, doskonali pamięć, spostrzegawczć, myślenie i wyobrnię.

Dziecko podczas nauki przedszkolnej powinno uzyskać nie tylko odpowiedni zasób sił fizycznych, ale też ukształtować podstawy do dalszego, wszechstronnego kształcenia i nauki w szkole. Proces ten polega na rozwoju dojrzałci umysłowej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej. W procesie tym na szczególną uwazasługuje wychowanie przez ruch. Ćwiczenia ruchowe wykonywane w pracy z dziećmi powinny sprzyjać ich rozwojowi w sferze poznawczej, motorycznej i emocjonalnej, a przy tym muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Okres przedszkolny ma szczelne znaczenie w kształtowaniu motoryczności dziecka. Dziecko nabywa wówczas podstawowe umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W okresie tym aktywność ruchowa przyczynia się w znacznym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych, a umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej. Dlatego bardzo wne jest zapewnienie mu warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i odpowiedniej ilci wszechstronnego ruchu. Warto nadmien, że aktywność ruchowa spnia cztery podstawowe funkcje, do których zaliczamy:

Szybki rozwój w okresie wczesnego dzieciństwa to ogromna szansa edukacyjna dla dziecka, ale również duże wyzwanie dla nauczyciela przedszkolnego. Powinien on wspierać przede wszystkim rozwój ruchowy dziecka jako jego podstawową i naturalną potrzebę. Rozwijanie sprawności ruchowej naspuje głównie poprzez:

Oprócz zorganizowanych form aktywności dzieci mają własne, dowolne zabawy ruchowe. Zabawa ruchowa jest prostą i nieskomplikowaną formą ruchu opartą na podstawowych ruchach motorycznych (takich jak: chód, bieg, skok), charakterystycznych dla wieku przedszkolnego i najbardziej odpowiadających potrzebom dziecka. Na ich korzyść przemawia ogromna różnorodność i wszechstronność oddziaływania. Ponadto wprowadzają one radosny nastrój, mają właściwości odprężające, zapewniają czynny wypoczynek i dają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawy ruchowe uczą postrzegania przestrzennego, wyrabiają umiejętność określania odległości, ciężaru, wytrzymałości i innych cech przedmiotów dostarczając w ten sposób nowych wiadomości o otaczającym świecie. Zabawy ruchowe uczą logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, rozwijają pamięć oraz stymulują do kreatywnego i twórczego myślenia. Zabawy tego typu są jednym z najważniejszych czynników wychowania społecznego i moralnego. Dziecko podczas zabawy uczy się rzetelności, uczciwości i prawdomówności, a także zdrowej rywalizacji i

umiejętności godzenia się z porażką. A te wszystkie cechy są niezbędne nie tylko w dalszej edukacji, ale całym przyszłym życiu dziecka.

Ruch, który jest naturalną potrzebą i niezbędnym czynnikiem rozwoju człowieka, ujawnia się poprzez różne formy aktywności w codziennym życiu. Jeszcze za życia płodowego maleństwo wykonuje ruchy, co jest odczuwalne przez przyszłe mamy będące w ciąży. Naspnie już niemowlę wykonuje proste ruchy. Dalej, poprzez unoszenie głowy, obracanie się z pleców na brzuch, kkanie, raczkowanie, czy stanie. Dziecko w ten sposób wykonuje nawykowe ruchy, jako oznaka zmęczenia, czy zdenerwowania. Dzięki aktywności ruchowej dziecko ćwiczy mięśnie i układ nerwowy, przyzwyczaja układ oddechowy i krążenia do wydatniejszej pracy. Rozwijanie umiejętności ruchowych w znaczący sposób przyczynia się do poprawy całciowego rozwoju dziecka (również w kontecie społecznym), czyli wpływa na lepsze radzenie sobie w grupie przedszkolnej.

Samo pojęcie motoryki nasuwa skojarzenia z ruchem i sprawnością fizyczną. Należy jednak pamięt, że nawet najprostszy ruch wynika ze ożonych procew, których wykonawcą są mięśnie, a zardcą jest mózg. Składowe motoryki to między innymi:

umiejętności użytkowych – są to ruchy manipulacyjne, które angażują głównie kończyny górne, wymagają jednak niezwykłej koncentracji i ogromnego skupienia. Dziecko korzysta z nich posługując się przedmiotami i nardziami codziennego użytku. Umiejętności te znane są pod nazmotoryki małej. W zakres małej motoryki wchodzą takie czynności, jak: rysowanie, malowanie, pisanie, ugniatanie czegoś w dłoni, czy rzeźbienie,

sprawności ruchowe, czyli postawno-lokomocyjne – obejmują one wszelki ruch, w który to angowane jest całe ciało lub znaczna jego część tj. nogi i ręce. Jest to jaki rodzaj aktywności jak: chodzenie, bieganie, skakanie, wspinanie, czy czołganie (tzw. motoryka duża).

Dziecko musi mieć możliwość rozwijania umiejętności w zakresie zarówno małej, jak i dużej motoryki. Należy również pamięt, poziom umiejętności z zakresu małej motoryki, wynika z opanowania umiejętności motoryki dużej. Nie można zatem wymagać od dziecka, które nie potrafi przejść po wąskiej kładce lub złapać pki, aby zgrabnym ruchem narysowo szlaczek lub napiso swoje imię. Dlatego im więcej form ruchowych dziecko opanuje w okresie przedszkolnym, tym lepiej rozwinie koordynację ruchową i koncentrację uwagi, co znacznie ułatwi mu wykonywanie wszelkich czynności manualnych, jakie napotka podczas nauki w szkole.

Jak wid, motoryka ma ogromny wpływ na rozwój dziecka. Jest ona zwzana z naspującymi dziedzinami życia:

Naly zatem podkreśl, że rozwój motoryki jest bardzo istotny dla prawidłowej sprawności fizycznej, a także ogólnego funkcjonowania dziecka. Jeśli przebiega bez zakłóceń, będzie doskoną podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

                                                                                                                        Opracowały:

                                                                                                                  mgr Aneta Falkowska

                                                                                                                  mgr Monika Piechowska

 

 

 

Bibliografia:

  1. J. Doszko, Edukacja dziecka poprzez zabawy rytmiczne, Warszawa 2012
  2. A. Niedośpiał, Ruch przy muzyce,
  3. A. Adamski, Ruch w edukacji i wychowaniu dziecka przedszkolnego, Studia z teorii wychowania: półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN 3/2 (5), 2012
  4. M. Dylewska, Wybrane zabawy muzyczno – ruchowe w stymulowaniu rozwoju poznawczego dzieci przedszkolnych, Warszawa 2017
  5. E. Galińska, Kierunki rozwojowe w polskiej muzykoterapii, Wrocław 1988r.